Thursday, May 12, 2011

Kha-na nam man hoi

Kha-na nam man hoi (คะน้านํ้ามันหอย).Monday, May 9, 2011

Thursday, May 5, 2011

En soirée

En soirée (toujours chez Alan et Taya).

Wednesday, May 4, 2011

Saturday, April 30, 2011

Phat phak ruam

Phat phak ruam (ผัดผักรวม).Wednesday, April 27, 2011

Monday, April 25, 2011